KREDITNE I DEBITNE KARTICE

U našim prodavnicama možete plaćati robu i usluge platnim karticama DINA, VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.

Povoljnost je da kreditnim karticama Banca Intesa možete ostvariti mogućnost odloženog plaćanja do 12 mesečnih rata.

 

PLAĆANJE NA RATE

Ukoliko pazarite kreditnom karticom Banca Intesa, bilo da je u pitanju MasterCard, Visa ili American Express, nudimo Vam mogućnost kupovine i to do 12 mesečnih rata.

Ova ponuda važi za sve artikle koji nisu na popustu.

Zbog bankovne procedure, neophodno je da u trenutku plaćanjana na kreditnoj kartici bude raspoloživ ceo iznos koji se naplaćuje.

 

GOTOVINSKO PLAĆANJA

Plaćanje gotovinom je moguće u našim prodajnim objektim.

U skladu za zakonskim normama Republike Srbije ne odobravamo dodatne pogodnosti za ovaj vid plaćanja.

 

PLAĆANJE PREKO RAČUNA, e-banking

Plaćanje po predračunu je obavezno u slučaju preuzimanja artikala kurirskom službom.

Na ovaj način kupovinu mogu izvršiti kako fizička, tako i pravna lica.

Predračun za uplatu možete zatražiti i primiti putem maila, telefonom ili lično u prodavnici.

U predračunu će biti navedene stavke koje želite da kupite, sa cenama i porezom, kao i sa podacima u kom roku treba da izvršite uplatu, načinu plaćanja i dostave.

Uplata iznosa po izdatom predračunu na naš tekući račun mora prethoditi isporuci robe.

Nakon evidentiranja uplate roba će biti izdata kupcu uz odgovarajući račun, odnosno kurirskoj službi ukoliko je tako dogovoreno.

 

DOSTAVA NA TERITORIJU SRBIJE

Dostava robe se obavlja u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od dostupnosti robe. Dostava se vrši na Vašu adresu (koja je navedena na izdatom predračunu).

Isporuka robe kurirskom službom se ne naplaćuje za kupljenu robu u vrednosti većoj od 3.000 dinara i ukoliko kupac nije već ostvario neki popust na kupljenu robu.

Kurirsku dostavu vršimo na teritoriji Srbije.

VAŽNO: Ne odgovaramo ukoliko dođe do oštećenja ili kvara usled transporta nakon naše isporuke

 

 

OSTALO

YU Epicentar d.o.o. prenosi prema Vama kao krajnjem kupcu garanciju proizvođača za greške u izradi i materijalu. Garancija vredi jedino za
nove proizvode isporučen prvom krajnjem kupcu.
Odgovarajuća garancija za rezervne delove i module koje ste primili od YU Epicentar d.o.o. vredi DEVEDESET (90) DANA ukoliko su ugrađeni u
ovlašćenom servisu. Za vreme garantnog roka YU EPICENTAR d.o.o.
će besplatno popraviti (ili, po svom izboru zameniti) delove proizvoda obuhvaćenog garancijom kod kojeg se utvrdi greška, pod uslovom
da ga vratite zapakovano, ovlašćenom servisnom centru, zajedno sa vašim imenom, adresom , telefonskim brojem, opisom greške, sa
priloženim ispravno popunjenim garantnim listom, kao i originalom ili kopijom računa kao dokazom o kupovini.
Garancija ne vredi u slučaju da je po YU Epicentar d.o.o.-ovoj proceni, greška na navedenom delu poizvoda nastala pogrešnom upotrebom,
zloupotrebom, spoljašnjim uticajem (udarci, vibracije, hemijski uticaji, vlaga, prašina, ekstremne temperature, štetna zračenja, neispravne
strujne mreže, udari groma i sl.) ili kao posledica popravka ili izmene koji nisu izvršeni od strane ovlašćenog prodavca ili servisnog centra
ili ako je greška učinak normalnog habanja.
U garanciju nisu takođe uključeni potrošni materijali (mastila, toneri) te mediji za jednokratno skladištenje podataka. Dalje, garancija ne
vredi ako kupac ne ispuni svoje obaveze. Troškove ispitivanje i mogućeg popravka snosi kupac u slučaju da se tokom ispitivanja od strane
YU Epicentar-a pokaže da se zahtev kupca iz garancije odnosi na grešku koja nije uključena u garanciju ili da je garantni rok istekao ili je
proizvod ispravan. YU Epicentar d.o.o ne preuzima garanciju za programsku podršku bilo koje vrste (uključujući pripadajuće priručnike i
dokumentaciju), a posebno ne za valjanost, funkcionalnost ili podešenost iste za određenu namenu.
Ovo ne dotiče moguće obaveze preuzete od YU   Epicentar d.o.o.-a posebnim licencnim ugovorom.
YU Epicentar d.o.o. daje garanciju isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je kupac upoznat
sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru
deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što se
dokazuje overenim garantnim listom.
YU Epicentar se obavezuje da će na vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim, odnosno, ugovorenim servisnim odeljenjima,
kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji bi nastali prilikom normalne upotrebe, u vremenu za koje se garancija daje. Ukoliko kvar ili
nedostaci ne budu otklonjeni u razumnom roku od dana prijema uredjaja od korisnika, YU Epicentar se obavezuje da će neispravan
proizvod zameniti istim takvim ispravnim ili proizvodom sličnih karakteristika.
Garancija ne važi u sledećim uslovima:
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke.
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilne montaže.
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja.
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara.
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled ishabanosti samog uređaja
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo jer se kupac nije pridržavao proizvodjačkog uputstva i pravilnika o upotrebi proizvoda;
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala.
– Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo jer je kupac nestručno i nebrižljivo postupao proizvodom (bilo kakvog mehaničkog oštećenja
proizvoda koje je nastalo krivicom kupca);
– Ukoliko je originalna ambalaža proizvoda nekompletna ili na bilo koji način I u bilo kojoj meri oštećena
– Ukoliko je proizvod vraćen bez kompletne dokumentacije koja dolazi sa proizvodom u originalnom pakovanju.
– Garancija se ne odnosi na sadržaj hard diskova.
NI U KOM SLUČAJU NE ODGOVARA YU EPICENTAR d.o.o., NITI BILO KOJI ČLAN FIRME YU EPICENTAR d.o.o. ZA MOGUĆU DIREKTNU,
INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSREDNU, NEPOSREDNU ILI DALJNJU ŠTETU. POSEBNO NE PREUZIMA NITI YU EPICENTAR d.o.o., NITI BILO KOJI
ČLAN FIRME YU EPICENTAR d.o.o. ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENE PODATKE ILI PROGRAME, UKLJUČUJUĆI TROŠKOVE OBNAVLJANJA ILI
UMNOŽAVANJA TAKVIH PODATAKA ILI PROGRAMA.
– PRAVO NA GARANCIJU KUPC GUBI I U SLUČAJU NEOVLAŠĆENOG POPRAVLANJA UREĐAJA KAO I POPRAVLJANJEM OD STRANE TREĆEG
LICA KOJE NIJE OVLAŠĆENO OD STRANE PROIZVOĐAČA.
NAVEDENE ODREDBE SU IZVEDENE IZ UOBIČAJENIH SVETSKIH I DOMAĆIH GARANTNIH NORMI KOJE ĆE BITI PRIMENJENE I U SVIM DRUGIM
SLUČAJEVIMA KOJI NISU EKSPLICITNO NAVEDENI U OVOM TEKSTU.
KUPAC JE DUŽAN da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koji preuzima, jer naknadne
reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.
OBAVEZE KORISNIKA
1. Da se bez izuzetka striktno pridržava uslova garancije.
2. Da se bez izuzetka striktno pridržava propisanih uslova eksploatacije opreme u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smeštena oprema: temperatura vazduha 10-40* C, relativna vlažnost vazduha
od 10 do 90%, zaštita od direktnog sunčevog zračenja, zaštita od prašine i kondenzujuće vlage, zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja.
4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala, pogotovu ako se radi o dislociranoj opremi koja je
povezana (LAN mreže, Unix/Xenix terminali i sl.).
6. Da obavezno sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju (i na štampanom i na elektromagnetnom medijumu) u toku trajanja garancije, da je u celini
dostavi na uvid ovlašćenom servisu prilikom svake eventualne intervencije, kao i uredno overen garantni list.
7. Da sačuva originalnu ambalažu i da je obavezno koristi pri svakom internom i eksternom transportu.
8. Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa uslovima ove garancije i
tehničkom dokumentacijom.
IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE
1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava
otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim
karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze davalac garancije će zameniti proizvod istim takvim ispravnim ili
proizvodom sličnih karakteristika.
2. Proizvod će u garantnom roku ispravno raditi ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno
otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniše.
3. Vlasnik proizvoda je dužan da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garantni list ne važi.
4. Rok obezbedjenog servisiranja proizvoda je 3 godine.
5. Za kvar na proizvodu u roku od 7 dana od isporuke, servis se obavlja u roku od 24 sata.
6. YU EPICENTAR d.o.o. se obavezuje da će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije obavestiti kupca o mogućem rešenju
USLOVI GARANCIJE
1. Garantni rok počinje danom prodaje proizvoda koji se unosi u garantni list, overava pečatom prodavnice i potpisom prodavca.
2. Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dodje do mehaničkog oštećenja
proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakave popravke od strane neovlašćenih lica.
3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.
VAŽNE NAPOMENE
1. Pre uključivanja proizvoda pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod.
2. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni
uslovi za normalan rad proizvoda.
3. Sve popravke proizvoda se obavljaju isključivo u ovlašćenom servisu.
4. Uslovima garancije ne podleže software i drajveri koji je isporučen na računaru ili se nalazi na mediju koji ide uz proizvod.